Begeleiding

Binnen onze school is er veel aandacht voor jouw persoonlijke ontwikkeling. We besteden aandacht aan kennis en vaardigheden, maar hebben ook oog voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Ons doel: het bieden van een passende onderwijsplek aan iedereen, zodat je succesvol de gekozen opleiding af kan ronden en een passende vervolgopleiding kunt kiezen.

Inzicht in ontwikkeling

We volgen jouw ontwikkeling dus op de voet. We maken hierbij onder meer gebruik van diverse (landelijk) voortgangstoetsen voor voortgezet onderwijs. De toets resultaten worden vergeleken met de landelijke normen en vormen een goede basis voor schooladvies en begeleiding. Tijdig bijsturen wordt zo een stuk makkelijker.

Wie helpen je?

Van docent tot conciërge; binnen de Groene Welle zijn er veel mensen die een oogje in het zeil houden. We werken zo aan een veilige school, waar iedereen zich op zijn plek voelt. Een aantal medewerkers is actiever betrokken bij de begeleiding van leerlingen:

Mentor | Elke klas heeft een eigen mentor; de spil in de leerlingbegeleiding. Hij is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders en zal daarvoor regelmatig contact met u hebben.

Zorgcoördinator | De leerlingbegeleiding binnen de Groene Welle wordt afgestemd door het interne zorgteam. Dit team is verantwoordelijk voor de gehele leerlingzorg en bestaat uit de coördinator leerlingzaken (verzuim en gedrag), coördinator ondersteuning en begeleiding en de zorgcoördinator. Wanneer de mentor een probleem signaleert, neemt hij contact op met het interne zorgteam. Met de mentor wordt een plan van aanpak opgesteld en besproken welke begeleiding en ondersteuning gewenst is.

Personal Coach | Als de leerling meer ondersteuning nodig heeft dan de mentor alleen kan bieden, kan er een personal coach worden toegewezen. De personal coach is een docent van de Groene Welle, die extra gefaciliteerd wordt om een leerling wekelijks te kunnen spreken over schoolse zaken, zo lang dat nodig is.

Leerlingbegeleider | Op school zijn twee leerlingbegeleiders, waarmee de leerling kan praten over verschillende problemen. De leerlingbegeleider luistert naar de leerling en helpt bij het zoeken naar oplossingen.

Welke begeleiding bieden we?

Bij ons kunnen alle leerlingen gebruik maken van onze standaard ondersteuning. Zo bieden we een prima basis voor je persoonlijke en sociaal emotionele ontwikkeling. Wat zit er in het ‘standaardpakket’?

  • Hulp in de klas | het grootste deel van de hulp vindt plaats in de klas. Door gedifferentieerde aanpak bieden we begeleiding op maat voor individuele ontwikkelingsmogelijkheden.
  • Mentorlessen | Elke klas heeft een eigen mentor; de spil in de leerlingbegeleiding. Hij/zij is het eerste aanspreekpunt voor docenten, leerlingen en ouders en zal daarvoor, indien nodig, regelmatig met ouders/verzorgers contact onderhouden.

Heb je (tijdelijk of in de gehele opleiding) extra ondersteuning/begeleiding nodig? Dan maken we een individueel ondersteuningsplan. In kleine stappen, verwoord in concrete doelen, sluiten we aan bij jouw ontwikkelingsmogelijkheden. De extra ondersteuning bestaat onder meer uit:

  • Hulplessen | Voor extra ondersteuning op vakinhoudelijke gebieden worden er hulplessen georganiseerd. De vakdocenten stellen een programma op, in samenwerking met de coördinator ondersteuning en begeleiding. De hulplessen voor Nederlands (lezen, spelling), wiskunde en rekenen staan op het rooster ingepland. Naast deze vakinhoudelijke hulplessen organiseren we ook trainingen Rots en Water (weerbaarheidstraining). De hulplessen worden alleen georganiseerd voor eerste en tweedejaars leerlingen.
  • Dyslexielessen | Na een korte training kunnen leerlingen met dyslexie de passende hulpmiddelen (o.a. software, voorleesversies van de lesmethoden) gebruiken. Zo kunnen ze de lesstof goed verwerken en gelijke kansen hebben als leerlingen zonder dyslexie.
  • A Klassen | Dat zijn klassen met een eigen team van betrokken docenten. In deze klassen  worden leerlingen begeleid, die een zwaardere hulpvraag hebben op BB- en KB-niveau. In de onderbouw bestaan de A klassen uit maximaal 12 leerlingen.
  • Groen+ | In deze extra leerlingbegeleidingsvoorziening worden leerlingen onder deskundige begeleiding ondersteund bij planning en organisatie van hun huiswerk. De Groen+ is ook een stille werkplek en time-out plek voor leerlingen die tijdelijk intensieve extra begeleiding nodig hebben. Er worden begeleidingsgesprekken gevoerd en indien nodig sociale vaardigheden aangeboden. De aanmelding van de Groen+ voorziening verloopt via het interne zorgteam.
  • Leerlingbegeleiders | Zij bieden de leerling de mogelijkheid om te praten over sociaal-emotionele problemen, die hen in hun dagelijkse schoolgang belemmeren. Hij/zij luistert naar de leerling en helpt bij het zoeken naar oplossingen.
  • Personal coaches | Zij bieden (naast de mentor) extra individuele ondersteuning. De personal coach is een docent van de Groene Welle die extra gefaciliteerd wordt om een leerling (wekelijks) te kunnen spreken over schoolse zaken, zo lang dat nodig is. Op deze manier biedt de Groene Welle extra begeleiding aan leerlingen met een complexe hulpvraag. Daarnaast bieden (voormalige) ambulant begeleiders van de Ambelt (en Kentalis, De Twijn) onze leerlingen passende en deskundige begeleiding.

In sommige gevallen hebben we zelf niet alle kennis in school en worden externe deskundigen ingehuurd. Zo werken we bijvoorbeeld bij de voorlichting over alcohol en drugs nauw samen met TACTUS. Ook schakelen we externe partijen in, zoals sociale wijkteam, orthopedagoog, Dimence of Accare. Schoolmaatschappelijk werk levert een bijdrage aan de koppeling school-hulpverlening.

Ga door naar groenewelle.nl

Groene Welle is ZONE college

AOC Oost en Groene Welle zijn samen verder gegaan als Zone.college.

Op onze nieuwe website vind je alles wat je wil weten over ons groene vmbo en mbo.