Klachtenregeling

De Groene Welle heeft meerdere klachtenregelingen. Met deze regelingen willen naar tevredenheid klachten oplossen en voorkomen. Hieronder vind je waarover en bij wie je een klacht kunt indienen. Je kunt ook het overzicht klachtenregeling downloaden.

Klachtenformulier

Voor het indienen van een formele klacht, een bezwaar of om in beroep te gaan tegen een besluit maak je gebruik van het klachtenformulier.

Onderwerp: Examens

Wanneer je een klacht hebt over examens of iets wat daarmee te maken heeft, kun je een klacht indienen volgens de volgende procedure
1. Informele melding
Meld je klacht in eerste instantie via de informele weg
Bij wie: Docent, mentor, coach, teamleider
Wanneer: Binnen 3 schooldagen na het voorval
Via: Gesprek
Reactie school: Binnen 5 schooldagen na melding van de klacht

2. Formele melding
Als er via de informele weg geen gewenste oplossing komt, kun je de klacht formeel melden
Bij wie: Examencommissie school
Wanneer: Binnen 10 schooldagen na gesprek informele klacht
Via: Klachtenformulier
Reactie school: Binnen 10 schooldagen na datum ontvangst formele klacht

3. Bezwaar
Ben je niet tevreden, dien dan een bezwaar in
Bij wie: Examencommissie school
Wanneer: Binnen 10 schooldagen na besluit op formele klacht
Via: Klachtenformulier
Reactie school: Binnen 10 schooldagen na datum ontvangst bezwaarschrift

4. Beroep
Als je ook met de reactie op je bezwaarschrift niet eens bent, kun je beroep aantekenen
Bij wie: Geschillencommissie van Beroep voor de Examens
Wanneer: Binnen 10 dagen na besluit op bezwaar
Via: Klachtenformulier
Reactie school: Zitting binnen 20 schooldagen na datum ontvangst beroepschrift.

Onderwerp: BPV

Wanneer je een klacht hebt over de BPV kun je de volgende procedure volgen

Klacht van een student over de BPV en/ of het leerbedrijf

1) Informele melding
Meld je klacht eerst via de informele weg
Bij wie: De BPV begeleider van school
Wanneer: Binnen 3 dagen na het voorval
Via: Een gesprek of mail
Reactie: Binnen 5 schooldagen na melding

Wordt er geen oplossing gevonden? Dan kun je je melden bij de teamleider van jouw opleiding. Wordt er dan ook binnen 5 schooldagen geen oplossing gevonden, kun je over gaan tot formele melding.

2) Formele melding
Als er via de informele weg geen gewenste  oplossing wordt gevonden, kun je de klacht formeel melden
Bij wie: Directeur mbo
Wanneer: Binnen 10 schooldagen na besluit op formele klacht
Via: Klachtenformulier
Reactie school: Binnen 10 dagen na ontvangst formele klacht

3) Bezwaar
Ben je niet tevreden, dien dan een bezwaar in
Bij wie: Directievoorzitter
Wanneer: Binnen 10 dagen na besluit op formele klacht
Via: Klachtenformulier
Reactie school: Binnen 10 dagen na ontvangst bezwaarschrift

4) Beroep
Als je ook met de reactie op je bezwaarschrift niet eens bent kun je beroep aantekenen.
Bij wie: Geschillencommissie
Wanneer: Binnen 10 dagen na besluit op bezwaar
Via: Klachtenformulier
Reactie school: Binnen 20 schooldagen na ontvangst beroepschrift

Klacht van een leerbedrijf over een student

1) Informele melding
Meld de klacht eerst via de informele weg
Bij wie: De BPV begeleider van school
Wanneer: Binnen 3 dagen na het voorval
Via: Een gesprek
Reactie: Binnen 5 schooldagen na melding

Is er geen oplossing gevonden? Dan wordt de teamleider ingeschakeld om een oplossing te vinden. Wordt er dan ook, binnen 5 schooldagen, geen oplossing gevonden dan kan worden overgegaan tot formele melding.

2) Formele melding
Als er via de informele weg geen gewenste oplossing wordt gevonden, kun je de klacht formeel melden.
Bij wie: Directeur mbo
Wanneer: Binnen 10 schooldagen na besluit op formele klacht
Via: Klachtenformulier
Reactie school: Binnen 10 dagen na ontvangst formele klacht

3) Bezwaar
Ben je niet tevreden, dien dan een bezwaar in.
Bij wie: Directeur mbo, directievoorzitter
Wanneer: Binnen 10 dagen na besluit op formele klacht
Via: Klachtenformulier
Reactie school: Binnen 10 dagen na ontvangst bezwaarschrift

4) Beroep
Als je ook met de reactie op je bezwaarschrift niet eens bent kun je beroep aantekenen
Bij wie: Geschillencommissie
Wanneer: Binnen 10 dagen na besluit op bezwaar
Via: Klachtenformulier
Reactie school: Binnen 20 schooldagen na ontvangst beroepschrift

Onderwerp: algemene zaken

Soms ontstaat er een conflict over de toepassing van het leerlingen- en/of studentenstatuut. Je kunt daarover een klacht indienen via de volgende prodedure:

1. Informele melding
Meld je klacht in eerste instantie via de informele weg
Bij wie: Docent, mentor, coach, teamleider
Wanneer: Binnen 3 schooldagen na het voorval
Via: Gesprek
Reactie school: Binnen 5 schooldagen na melding van de klacht

2. Formele melding
Als er via de informele weg geen gewenste oplossing komt, kun je de klacht formeel melden.
Bij wie: teamleider of directeur vmbo of mbo
Wanneer: Binnen 10 schooldagen na gesprek informele klacht
Via: Klachtenformulier
Reactie school: Binnen 10 schooldagen na datum ontvangst formele klacht

3. Bezwaar
Ben je niet tevreden, dien dan een bezwaar in
Bij wie: Directeur vmbo of mbo, directievoorzitter
Wanneer: Binnen 10 schooldagen na besluit op formele klacht
Via: Klachtenformulier
Reactie school: Binnen 10 schooldagen na datum ontvangst bezwaarschrift

4. Beroep
Als je ook met de reactie op je bezwaarschrift niet eens bent, kun je beroep aantekenen.
Bij wie: Geschillencommissie algemene zaken
Wanneer: Binnen 10 dagen na besluit op bezwaar
Via: Klachtenformulier
Reactie school: Zitting binnen 20 schooldagen na datum ontvangst beroepschrift.
Download het reglement Interne klachtencommissie.

Onderwerp: machtsmisbruik

Voor klachten over machtsmisbruik kun je terecht bij de vertrouwenspersoon van de school, dhr. D. Idema. De klachtenregeling van De Groene Welle is conform de landelijke richtlijnen. Download het reglement Interne klachtencommissie.

Onderwerp: ernstige misstanden

Door middel van de zogenaamde klokkenluidersregeling kun je beschermd melding maken van een vermoeden van een misstand binnen de Groene Welle. De regeling heeft betrekking op maatschappelijke situaties, waarbij het milieu, de veiligheid of gezondheid van personen en/of organisaties in gevaar zijn. Ook als er sprake is van een strafbaar feit, overtreding van de wet of onethisch gedrag kun je dat melden via deze regeling. Hoe je een vermoeden van een misstand meldt en welke procedure daarop volgt, lees je in de klokkenluidersregeling. Omdat de Groene Welle inmiddels bestuurlijk onder Stichting Groen Onderwijs Oost Nederland valt, wordt in de klokkenluidersregeling ook over deze stichting gesproken (en geldt deze ook voor de locaties van AOC Oost).