Passende begeleiding

Binnen de Groene Welle school is er veel aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen en studenten. We besteden aandacht aan kennis en vaardigheden, maar hebben ook oog voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Ons doel: het bieden van een passende onderwijsplek aan iedereen, zodat alle leerlingen en studenten succesvol de gekozen opleiding kunnen afronden en een passende vervolgopleiding kunnen kiezen.

Bij ons kunnen alle leerlingen en studenten gebruik maken van onze standaard ondersteuning. Denk aan hulplessen, mentor- of coachlessen en de huiswerkklas. Heeft iemand extra ondersteuning nodig? Dan maken we een individueel ondersteuningsplan. In kleine stappen, verwoord in concrete doelen, sluiten we aan bij de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling en studenten. De extra ondersteuning kan onder meer bestaan uit deelname aan Groen+ of begeleiding van een personal coach. We bieden ook dyslexielessen, hulplessen en leerlingbegeleiding. Wat we exact doen binnen onze opleidingen leest u op de aparte pagina’s over begeleiding bij vmbo-groen, het Groene Lyceum en het mbo (elke opleiding kent hier een eigen pagina over de begeleiding in de opleiding).

Binnen het vo wordt de leerlingbegeleiding in het interne zorgteam (bestaande uit zorg coördinator, coördinator leerlingzaken en coördinator ondersteuning en begeleiding) afgestemd. De studentbegeleiding in het mbo wordt afgestemd door de zorgcoördinator; hij is verantwoordelijk voor de begeleiding, zowel intern als verwijzing extern. De zorgcoördinator overlegt met het interne begeleidingsteam (bestaande uit vertegenwoordigers van elk opleidingsteam) hoe de hulpvraag van de student kan worden beantwoord. In de begeleiding van leerlingen en studenten is natuurlijk de mentor/coach het belangrijkste aanspreekpunt.

Uiteraard hebben we regelmatig overleg met externe partijen, zoals sociaal wijkteam, Dimence of Accare. Schoolmaatschappelijk werk levert een bijdrage aan de koppeling school-hulpverlening. De Groene Welle is onderdeel van het samenwerkingsverband 23.05 vo, regio IJssel-Vecht. Meer over dit samenwerkingsverband leest u op deze website www.swvvoijsselvecht.nl

Ga door naar groenewelle.nl

Groene Welle is ZONE college

AOC Oost en Groene Welle zijn samen verder gegaan als Zone.college.

Op onze nieuwe website vind je alles wat je wil weten over ons groene vmbo en mbo.